2014. január 28., kedd

La memoria


Lilian Elphick

Az emlékezet

„ Hortensia Bussi így szólt 1973-ban; - Azt akarom, hogy tudják, itt temetjük el Salvador Allendét, Chile elnökét, névtelenül, mivel nem akarják, hogy bárki tudomást szerezzen róla. De én kérem önöket sírásókat, kertészeket és mindenkit aki itt dolgozik, hogy otthon gondoljanak arra, itt nyugszik Salvador Allende, mindig legyen a sírján virág. Amikor 2011-ben exumálták Salvador Allendét, nem találtak csontokat, csak rengeteg illatozó, csendes emlékében élő virágot."

 La memoria

"En 1973, Hortensia Bussi dijo: «Quiero que sepan que aquí estamos enterrando a Salvador Allende,Presidente de Chile, en forma anónima, porque no quieren que se sepa. Pero yo les pido a ustedes, a los sepultureros, jardineros y a todos quienes trabajan aquí, que cuenten en sus casas que aquí está Salvador Allende para que nunca le falten flores.» En 2011, al exhumar los restos de Salvador Allende, no se encontraron huesos, sino muchas flores,frescas, plenas de fragancia, vivas en su memoria silenciosa."


José Luis Fernández

Amikor olyan kihívás előtt állunk, mint egy olvasmány megosztása másokkal, lévén szó adott esetben könybemutató szövegről,és a szavak kevésnek tűnnek vagy pontatlannak ahhoz mérten, amilyen sok mindent elmondanánk, talán helyes a grafikai nyelv adta lehetőségekre támaszkodnunk. Nekem úgy tűnt, hogy Sergio Astorga címlap illusztrációja olyan sugalló paratextus, amely segít néhány hozzáférési kulcs megfejtéséhez azoknak, akiknek tekintete Lilian Elphick Egy pirosruhás lány vallomásai című könyvére esik. A grafika egyszerre tűnik tömörnek és kissé opálosnak. Erotikus a közvetlen utalásoktól a kevésbé határozott kanyarulatokig, agresszív a szörnyű metszőfogaktól, művészi, ahogy az enyhén kihívó tónus nyugtalanítóan figyelni látszik minket a kép felső részéről, a spontaneista és kissé naív vonalvezetés indirekt, szertefoszló organikus válaszokat sejtet: olyan, mintha a női alak befejeződni vágyna az egyszerre vad és vágytól fűtött, romboló és lágy vonalban, amelyben egyesülnek a nagyvárosi alvilág feszültségeit kivetítő asszociációk és a belső univerzumok által alkotott fantazmagóriák.
A kötet, amely ma összehozott bennünket, 38 önálló, többnyire narratív szerkezetű és hangvételű mikroszövegből, és két inkább „ minifikció-füzérként" működő szövegsorozatból áll: a könyv elején szereplő „Selyem suhogása" című sorozatra, illetve a „Egyéb eshetőségek" című záró részre utalunk. Miközben e nyitó és záró sorozatok egyedi sajátosságokat mutatnak, főként formailag, melyek sikerrel igyekeznek elhatárolni ezeket a mű egészétől, ugyanakkor önmagukat elolvastatni és szerethetővé tenni, mégis figyelemreméltó, ahogy a két sorozatban megjelenő különböző világok és hangvételek hogyan súlyozzák és értelmezik át a központi szövegrészt. A „Selyem suhogása" című nyitó sorozatban a városi csavargók rablásokat követnek el és megosztják nyomorúságukat a kültelki közegű, objektivista módon kezelt mini jelenetekben, melyekben a krimik hangvétele keveredik az abszurd színházból átemelt dialógusokkal. A dramaturgiai vonal félig viccből, félig komolyan Becket Godot-ját idézi, - itt Godoyként - de ezek az embertelen megjelenítések idézik elő Egon Wolff színházi alakjait a chilei olvasók kollektív memóriájából ( emlékezzünk a „ Betolakodók" csavargóira és azok nyolcvanas évekbeli visszatükröződésére a „Medúza tutajában"). A fétisként és bűnjelként megjelenő kendőben a veszteség geometriája összegződik a halvány remény és az elfogódott vigasz textúrájával. Az „Egyéb eshetőségek" -ben olyan szövegeket találunk, melyek legendás fabulákkal, mágikus költészettel, az orális tradícióból vett idézetekkel, vagy költői prózába öltöztetett reflexiókkal játszadoznak. Néhány Borges enciklopédikus apokrif jegyzet által inspirált részlet bőlcsen kiagyalt adatokba merít el minket, melyek a képzelet találékonyságáról és a színlelés képességéről tanuskodnak. Ezek a prózában írt fikciók az empirikus világhoz való kötődésüket hirdetik hivalkodó címükkel, mely így szól : „ A    igaz története ". Ez a látszat elbizonytalaníthatja a lepedő, vagy a cipő története fölé hajoló óvatlan olvasót. Az olvasás által keltett ambivalens érzések az élvezet részét képezik. Persze le kell szögeznünk, hogy nem „igazi" szövegekről van szó, legalábbis a pozitív konvenciók érelmében, és nem is igazán „történetekről" , ha a jó öreg Arisztotelész klasszikus diegetikus formáját követjük (más lenne a helyzet, ha a mi Raúl Ruízunkat vennénk alapul). Kétségtelen, hogy ezek a humorral átitatott, kivételes névjátékokkal teli prózák nem csak egyszerűen rövid történetek sorozatát alkotják: Chilei spanyol szólással élve, határozottan nem piszmogásról van itt szó. Jól mondták nagyanyáink, hogy két vicc között kidugja a fejét az igazság. A legzavarbaejtőbb és a legnagyobb kihívás a dologban az, hogy költői igazságra bukkanunk.
Később az" A barátság igaz történeté"-ben például, amely szójátékokban és fekete humorban bővelkedik, az említett szövegek összességében megfelelnek a szigorúan értelmezett minifikció fogalmának. Viszonylag egységes szerkezetük miatt mintha mesélnének, de mégis többé kevésbé narratívak: meg is szólítanak, hivatkoznak, bírálnak, poetizálnak, magyaráznak, de főleg megszemélyesítenek: legyen szó az elemi erotikus alkotóerőről, a csend hallgatásáról mint romboló elemről, a nevetésben rejlő varázslat és csoda újra felfedezéséről, a szégyenérzetről, melyet a az alkotó saját meddőségének szellemei miatt érez, vagy a vágyról mint a lehetetlen végzetes történetéről. Ezek a rövid történetek kitalálnak és csacsognak töprengő plaszticitásukkal a bennünk élő világról alkotott bizonyosságokkal koketálva, visszhangoznak és tükröt tartanak, csodálatos kastélyokat rajzolnak, melyek szappanbuborékként tűnnek el. Jusson eszünkbe, hogy a „fikció" ( a latin fingere szóból ) azt jelenti hazudni, megjátszani, ám sokáig azt is jelentette, hogy „modellezni", művészi formába önteni. A fikció e kettős értelme: illúziót kelteni és új formába önteni, adja a fabulálás e játékát. A verbális találékonyság itt az írásokba szőtt szubjektivitást szolgálja, amelyből mint képzeletbeli csipkéből, könnyű tájak és ismeretlen avatárok emelkednek ki, a játék függönyeként. De figyeljük meg, mindez a gyermekek által játszott szerepjátékok komolyságával jelenik meg. Végtére is, a színészek tudják jól: to play azt is jelenti , hogy megtestesíteni, megjeleníteni. Itt ezek a történetek, úgy tűnik elepednek azért, hogy emeséljék, amit elbeszélni nem tudnak, és a narráció a poétika lüktetésének enged, amely a csend és a sziporkázó írás közötti poeisis tragikumát jeleníti meg. De tekintsük meg újra azokat a microelbeszéléseket, melyeket az előbb a könyv fő korpuszának neveztünk. Milyen területeket rajzolnak ki, miféle jelenléteket keltenek életre, körvonalaznak, milyen utakat és okokat járnak körül, indítanak el és értelmeznek újra? A helyszíneket különbözőképpen írhatjukk le, nem mindig teljesen behatárolhatóak, mint az a microelbeszéléseknél szokásos. Vannak könnyebben felismerhetőek, mint a nagyvárosi utcák, futó szerelmi drámákkal, vagy a mindenkori belvárosi kávéház amely egy eltűnéssel kapcsolatosan kerül a képbe, amely az időtlen idők óta minket fürdető nyugtalan tenger szimbolumává változik át. Néhány helyszín Valparaísoba visz el minket, a pokoli hotelekben, vagy lövészárokban játszódó jelenetekben. De megjelennek ritualizált vagy sejtetett helyszínek is, mint a nőt megalázó helyzetek, akár az anyáknapi ünnepségen, vagy Erdély megjelenítése Drakula dekonstruktív ábrázolásával, tárcaírói stílusban. De ha mindezek után felmerülne bennünk az igény egy obligát helyszín vagy kitörési pont említésére, én a vissza-visszatérő sárga mezőknél maradnék. Talán érdekes lenne ezt a rögeszmét megosztanom az írónővel, a kétértelműség és visszatérő jelleg miatt. De maradok ennek a mesebeli helyszínnek a sejtelmes megjelenítésénél, amely isteni fantázia nyomait hagyja a prózában, egyesítve magában az álom- és szellemvilágot. A szereplők utalhatnak városi legendákra, olyan marginális szereplőket állítva a középpontba mint Antikrisztus, vagy játékos képzeletbeli lényekre, melyek a sokszor olvasott tündérmesékből lépnek elő vagy saját tükörképünk által keltett reflexiók, allegóriák. De találunk filmográfiai és irodalmi utalásokkal teli, kollázsszerű kompozíciókat is. Kétségtelen, hogy ezen minifikciók identitása a körvonalazott, vagy elmosódott írói ábrázolás által, történeti síkon mutatkozik meg. A tollváltás és az elvándorlási kényszer, eltussolt bántalmazások egy családi ünnepségen, melyek egy bosszú rejtett beismerésére adnak okot, méltán előforduló történései egy szövegsorozatnak, melyek váratlanul csapnak át fohászból önvádba. Szintén elismerésre méltó történetek, melyek utat engednek a költői átalakulásnak, mint a Legjobb útban, ahol a szerelmesek tikos útmenti találkájáról szóló visszaemlékezés alkalmat ad a veszteség melankólikus kidolgozására, és amelynek gerincét erotikával fűtött világi ígéretek és égi együttállások adják. Megszólalásom elején említettem, hogy a „Selyem suhogása" című nyitó és az „Egyébb eshetőségek" című záró sorozat kiegészítik egymást és észrevétlen valamiféle egységet adnak az egésznek. Valójában az elején színre vitt mikrovilág a bűnözés legsötétebb bugyraiba és a legszélsőségesebb létformákba vezet be minket a mocskos realizmus patinájával ábrázolva, míg az „ igaz történetek" legfantáziadúsabb és legjátékosabb fabulációi csodálatos fantáziavilágra nyitnak ablakot vagy éppen bizonyosságaink és hiedelmeink rései által ráznak meg minket. Vonzódásaink és kötődéseink, énképünk semmivé lesz, majd újjá épül az írások apró lyukain, a vágyon és az emlékezeten keresztül. Véleményem szerint ez az irói projekt, amely itt életre kel és magával ragad, teszi a kötetet pirosbetűssé, amely, érdes, figyelmeztető, néha kényelmetlen, de ugyanakkor érdekfeszítő, hódít és rabul ejt önreflexióival, humorával és sejtelmességével.

Elhangzott az „Egy pirosruhás lány vallomásai" című könyv bemutatóján, 2013 júliusában.

Por José Luis Fernández

Cuando estamos ante el desafío de compartir una lectura, puesto que de esto se trata en los sustantivo un texto de presentación y las palabras se hacen escasas o se tornan imprecisas ante la imposibilidad de lo mucho por decir, quizá sea oportuno apoyarse en las potencialidades del lenguaje gráfico. Me ha parecido que el trabajo de ilustración de portada de Sergio Astorga es un sugerente paratexto que puede ayudarnos a prefigurar algunas claves de acceso para quienes depositen su mirada sobre estas Confesiones de una chica de rojo, de Lilian Elphick. La gráfica se nos aparece compacta y algo opaca en la cerrazón del diseno global. Erótica desde sus referencias primeras hasta sus sinuosidades más indefinidas, agresiva desde sus colmillos monstruosos, prima en ella un tono sutilmente apelativo desde la inquietante presencia que parece acecharnos desde el vértice superior. Se adivina desde el trazo algo espontaneísta y cándido la búsqueda inconfesa de las respuestas orgánicas que se han desvanecido: es así como la figura anhelara completarse en la línea continua que integra lo feroz y lo pulsional, lo erosivo y lo complaciente, en un juego de asociaciones que anticipan las tensiones del submundo de la urbe y las recreaciones fantasmagóricas de los universos interiores. El volumen que hoy nos convoca está formado por 38 microtextos autónomos, la mayoría de factura y vocación narrativa, más dos series textuales que funcionan más bien como "minificciones encadenadas": nos referimos a la serie "El crujido de la seda", que abre el libro, y el apartado "Otras Verosimilitudes", que lo cierra. Si bien estas series de apertura y clausura presentan singularidades, sobre todo desde la codificación de sus formatos, que tienden a apartarlas del conjunto de la obra y desde luego pueden, por lo mismo, aspirar a ser leídas y apreciadas por sí mismas, resulta llamativo cómo, por tono y universos convocados, estas series resitúan y ponen valor al corpus central. En la serie inicial "El crujido de la seda", los harapientos urbanos negocian despojos y comparten miserias en mini-escenas de registro barriobajero y tratamiento objetivista, mezclando el tono del policial negro con la dislocación de los diálogos del teatro del absurdo. El diseno dramatúrgico cita, medio en broma, medio en serio, al Godot de Becket -aquí Godoy-, pero estas presencias infrahumanas traen a la memoria colectiva del lector chileno las figuraciones del teatro de Egon Wolff (recordemos los harapientos de Los invasores y sus ecos ochenteros en la Balsa de la medusa). En el panuelo, fetiche y cuerpo del delito, se terminan por sintetizar las geometrías de la pérdida y las texturas de pequenas esperanzas y nimios consuelos. En las "Otras verosimilitudes", por su parte, hallamos un conjunto de textos que juguetean entre la fabulación legendaria, las poéticas del prodigio maravilloso, las citas a la tradición oral o las reflexiones trasvestidas en prosa poética. Algunas facturas, inspiradas en el modelo de la nota enciclopédica apócrifa de Borges, tienden a sumergirnos en datos eruditos fraguados sobre el ingenio imaginativo y la habilidad simuladora. Estas prosas de ficción pregonan su aparente anclaje en el mundo empírico desde sus pomposos títulos que rezan "Verdadera historia de.": este simulacro puede hacer titubear al lector desprevenido cuando se asome a la historia de la sábana o a la historia del zapato. Parte del disfrute emerge precisamente sobre la ambigüedad del pacto de lectura sobre cómo deben leerse estos textos. Pues bien, hemos de aclarar que estos textos no son "verdaderos", al menos según lo que la convención positiva lo dicta y que tampoco son cabalmente "historias", por lo menos si seguimos los formatos diegéticos clásicos del viejo Aristóteles (otro gallo cantaría si seguimos a nuestro Raúl Ruiz). Sin embargo, estas prosas, alimentadas por el humor, con exquisitos juegos onomásticos, van más allá del simple tandeo: dicho en espanol de Chile, son definitivamente algo más que hueveo. Nuestras abuelas bien decían que entre broma y broma, la verdad se asoma. Lo intrincado y desafiante del asunto es que nos asomamos a una verdad poética. Más allá de la "Verdadera historia de la amistad", por ejemplo, donde priman los juegos intertextuales y el humor negro, los textos que comentamos son, en suma, minificciones en el sentido más estricto y cabal del término. Con una factura relativamente compacta, hacen como que cuentan, pero hacen más o menos que narrar: también evocan, aluden, glosan, poetizan, interpretan, pero, sobre todo, representan: ya sea personificando en la piel a la fuerza erótica creadora principal, auscultando el silencio como un agente erosionador, redescubriendo en la risa un portento de prodigios y maravillas, interpretando la infamia como la vergüenza del creador ante los fantasmas de su propia esterilidad o especulando sobre el deseo como una fatal historia de la imposibilidad. En su plasticidad discursiva, estas ficciones breves hacen lo suyo: ficcionan, palabrean coqueteando con nuestras certezas provisionales sobre el mundo, reverberan y espejean, dibujan portentosos castillos que se desvanecen como pompas de jabón. Recordemos que 'ficción' (del latín fingere) es mentir, simular, pero también significó por mucho tiempo 'modelar', dar forma artística. Esta doble condición de la ficción: ilusionar y renovar las formas, es lo que alimenta este juego de fabulaciones. El artificio verbal surge aquí al servicio de una subjetividad hecha puntada en la escritura, en un bordado imaginario desde el cual van emergiendo leves paisajes y avatares ignotos: y estas son las bambalinas del juego. Como en el juego de roles de los ninos, esto se pone de lo más serio, oye. Después de todo, los actores lo saben: el to play es también corporizar, representar. Y aquí estas historias parecen desvivirse por contar lo que historiar no pueden, y la narrativa cede a la pulsión poética que representa las tragedias de la poeisis, entre el silencio y los destellos de la escritura. Volvamos ahora nuestra mirada sobre el corpus de microrrelatos que componen lo que aquí hemos llamado el corpus central del libro. ^Qué territorios lo prefiguran?, ^qué presencias los animan y delinean?, ^qué travesías y motivos los recorren, impulsan y resignifican? Los parajes son, por definición, diversos, no siempre del todo definidos, como lo es el uso en el microrrelato: los hay más reconocibles, como la calle de la metrópoli, con autos de fugaz intención amatoria o un café tradicional del centro intervenido por una desaparición que se transmuta en la referencia simbólica de ese mar que intranquilo nos bana, desde la memoria irreparada; algunos espacios referidos nos remiten a Valparaíso, a hoteles infernales o escenas de trinchera. También los hay ritualizados o sólo insinuados, como los espacios de sometimiento de la mujer, aún en las festividades del Día de la Madre o las evocaciones de Transilvania en una deconstrucción de Drácula en clave folletinesca. Con todo, si se nos impone la necesidad de evocar una topografía obligada o un punto de fuga, me quedo con la reverberación de las praderas amarillas. Tal vez sea interesante, en su ambigüedad y recurrencia, compartir esas referencia obsesiva con la autora. Por de pronto, me quedo con las evocaciones misteriosas de este paraje fabuloso, que en la prosa deja una estela de salvífica fantasía, como un reducto que parece sintetizar las funciones de quimera y conjuro. Los personajes pueden referir a los mitos de la urbe, poniendo en escena a sujetos marginales, como el Anticristo, a presencias juguetonas o fantasmagóricas que provienen de nuestras relecturas de cuentos de hadas o los que emergen en nuestros reflejos y alegorías ante el espejo. También hay composiciones de collage donde abundan las referencias cinéfilas o librescas. Sin embargo, es en el plano del acontecer, delineado o desdibujado, donde estas minificciones se juegan su identidad, en tanto representación o apuesta escritural. El cambio de plumas y la migración forzada; los abusos invisibilizados de una fiesta familiar que dan pie a la confesión cifrada de una venganza; las acciones recomendadas de un texto en cadena, que inadvertidamente pasa del ruego a la autoinculpación. También se pueden apreciar historias que ceden a la transfiguración poética, como en "El mejor de los caminos", donde la remembranza del encuentro furtivo de los amantes al costado de la carretera da pie a una melancólica elaboración de la pérdida, donde se vertebran promesas terrenales y constelaciones estelares en medio de la eroticidad evocada. Les comentaba al inicio de esta intervención que la secuencia microteatral de apertura "El crujido de la seda" y las "Otras verosimilitudes" del cierre, se complementaban y daban alguna inadvertida organicidad al conjunto. En efecto, si el micromundo escenificado por entregas del inicio nos remite a los mundos más miserables de la criminalidad y las estrategias extremas de subsistencia, tratados con una pátina de realismo sucio; las fabulaciones más imaginativas y lúdicas de las "verdaderas historias", nos abren a los prodigios del asombro fantasioso o nos hacen sucumbir ante las fisuras de nuestras certezas o carencias. Nuestros afectos, nuestros vínculos, nuestra autoimagen se deshacen y se recrean en las porosidades de la escritura, el deseo y la memoria. Por mi parte, sospecho que el proyecto escritural que aquí se anima y lleva adelante vuelven a este volumen una palabra en rojo, que fricciona, alerta, por ratos incomoda, pero que también fascina, seduce y atrapa desde su autoreflexividad, su humor y su misterio.


Texto leído en la presentación del libro Confesiones de una chica de rojo, julio 2013


forrás: http://lilielphick.blogspot.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése